Menu
https://www.simonsijbrands.nl/nl/tags/algemene-voorwaarden

RAPA NUI BEHEER B.V.

Algemene Voorwaarden van Rapa Nui Beheer B.V.

Juli, 2011


Algemene Voorwaarden van Rapa Nui Beheer B.V.

1 Algemeen

1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
opdrachtnemer: Rapa Nui Beheer B.V.
2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens voor zover partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.
2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Totstandkoming en duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt gevormd door de in artikel 3 lid 1 genoemde opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en eventuele aanvullende schriftelijk overeengekomen bedingen, welke gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen bevatten en in plaats treden van alle voorafgaande schriftelijke en mondelinge voorstellen, mededelingen en correspondentie.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

4 Medewerking door opdrachtgever

1. Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van opdrachtnemer, alle medewerking verlenen en alle relevante gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer redelijkerwijs van opdrachtgever nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 2. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd na uitvoering van de opdracht.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd onder artikel 4 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van opdrachtgever.

5 Uitvoering van de opdracht c.q. meerwerk

1. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. 2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
3. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en alle betaalbare facturen heeft voldaan.
4. Indien opdrachtnemer op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.
5. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5 lid 4 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer, kunnen worden beïnvloed.
6. Een partij kan slechts derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

6 Arbeidsomstandigheden

Voor zover de opdracht buiten de eigen gebouwen van opdrachtnemer worden uitgevoerd, dient opdrachtgever ervoor te zorgen dat de medewerkers van opdrachtnemer worden voorzien van een adequate werkruimte en overige faciliteiten die nodig zijn om de opdracht uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten.

7 Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van door of namens opdrachtgever verschafte informatie en/of gegevens tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn. Deze verplichting geldt niet voor zover opdrachtnemer verplicht is tot openbaarmaking uit hoofde van de wet, enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waarvan opdrachtnemer is onderworpen, een op opdrachtnemer rustende beroepsplicht of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3. Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht.
4. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
5. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever te gebruiken voor reclame- en referentiedoeleinden.

8 Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

9 Honorarium

1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij daarover in de opdrachtbrief specifieke nadere afspraken over zijn gemaakt.
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3. Het honorarium van opdrachtnemer en de onkosten, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, worden per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt - indien van toepassing - de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
4. Voorschotnota’s welke bij de aanvang van een opdracht in rekening worden gebracht, worden verrekend met de laatste nota na het voltooien van de werkzaamheden.

10 Betaling

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder artikel 10 lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld geheel of gedeeltelijk vooruitbetaald en/of (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

11 Reclames

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in artikel 11 lid 1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

12 Leveringstermijn

1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

13 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

1. In afwijking van artikel 7:408 lid 1 BW kunnen partijen de overeenkomst slechts opzeggen wegens onvoorziene omstandigheden die zich aan hun invloed onttrekken en hun niet zijn toe te rekenen en welke van dien aard zijn dat de wederpartij de instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties voor reeds verrichte en eventueel nog te verrichten werkzaamheden.
2. De opzegging dient schriftelijk, met opgave van redenen, aan de wederpartij te worden meegedeeld.
3. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
4. Partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die de overeenkomst op één van deze gronden beëindigt, zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
5. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 13 lid 3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
6. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege ontstaan bezettingsverlies. Bij bepaling van de omvang van het bezettingsverlies wordt het tot dan toe gemiddelde declaratiebedrag per jaar als uitgangspunt gehanteerd.

14 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. Indien een fout wordt
gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het honorarium over de laatste zes maanden.
2. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. Buiten de in artikel 14 lid 1 genoemde gevallen rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
4. De in artikel 14 lid 1 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
5. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij opdrachtnemer meldt.
7. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van opdrachtnemer optreden.

15 Non-Sollicitatie

Partijen zullen tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één (1) jaar na beëindiging van de opdracht geen personeel van de wederpartij in dienst nemen of anderszins werkzaamheden voor zich laten verrichten dan wel daarover met dit personeel onderhandelen, behoudens voorgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16 Bescherming persoonsgegevens

1. Voorzover opdrachtnemer toegang krijgt tot persoonsgegevens van een door opdrachtgever gehouden of gevoerde persoonsregistratie, of de uitvoering van de overeenkomst de verwerking van dergelijke persoonsgegevens omvat, treedt opdrachtnemer uitsluitend op als bewerker in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Opdrachtnemer verwerkt uitsluitend persoonsgegevens in opdracht van opdrachtgever, waarbij de overeenkomst tussen partijen als die opdracht wordt
aangemerkt.
2. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle verplichtingen die uit hoofde van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens als verantwoordelijke op hem rusten, in acht neemt. Opdrachtnemer voldoet bij de uitvoering van de overeenkomst aan de verplichtingen die uit hoofde van deze regelgeving als bewerker op hem rusten. Iedere partij zal de andere partij op diens eerste verzoek informeren over de wijze waarop hij die verplichtingen nakomt.
3. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (waaronder onnodige verzameling en verdere verwerking), zoals door opdrachtgever voorgeschreven. Extra kosten als gevolg van deze maatregelen zijn voor rekening van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder werknemers van opdrachtgever, wegens schending van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, behalve voorzover opdrachtgever aantoont dat de betreffende aanspraak voortvloeit uit de niet-nakoming door opdrachtnemer van zijn verplichtingen als bewerker.

17 Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

18 E-mail en internetgebruik

Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen door middel van elektronische post (e-mail) met elkaar communiceren. Aan het gebruik van e-mail en internet kleven echter risico’s, zoals (maar niet beperkt tot) vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en virussen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het gebruik van email en/of internet. In geval van twijfel omtrent de inhoud of verzending van e-mail zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van opdrachtnemer bepalend.

19 Vertrouwelijkheid, bewaring en eigendom van het dossier

Opdrachtnemer houdt terzake van de opdracht een dossier aan. Opdrachtnemer neemt passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van het dossier te waarborgen en de dossiers te bewaren gedurende een periode die voor een goede beroepsuitoefening aanvaardbaar is en die in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen en beroepsregels inzake bewaartermijnen. De dossiers zijn eigendom van opdrachtnemer.

20 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één (1) jaar na het moment waarop opdrachtgever
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

21 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd. Het vorenstaande laat onverlet dat partijen een andere wijze van geschillenbeslechting kunnen overeenkomen.

Juli 2011