http://www.simonsijbrands.nl/organisational-change/cases/learning-education-industry/_365____NL
  • Nederlands
  • Engels

Learning & Education Industry

Aanpak De directeuren/aandeelhouders hebben een globaal beeld van de richting die ze op willen, maar hebben nog onvoldoende nagedacht over en gewerkt aan wat dat voor hun eigen rol betekent en wat de impact voor het personeel is. Een korte interviewronde met enkele sleutelpersonen leert dat het personeel niet volledig is aangesloten bij hun ambities. De resultaten worden in een beknopt rapport aan de ondernemers teruggekoppeld. Er is een 'culture of artists' waarin wel wordt onderkend dat meer modulaire opbouw van kernproducten, hergebruik en standaardisatie van processen mogelijk is, maar dat realisatie daarvan uitblijft. Daardoor blijven de kosten te hoog en prijst men zichzelf uit de markt. Aanvankelijk worden uit oogpunt van behoud van cultuur een aantal heikele punten ontkend; gaandeweg ontstaat begrip dat noodzakelijke cruciale beslissingen onbewust uit de weg worden gegaan. In een aantal sessies worden de toekomstige strategische contouren helder en wordt de blauwdruk hoe de tactische verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder worden gedelegeerd steeds duidelijker. Tezamen met een bredere directie wordt een internationalisatie strategie ontwikkeld en worden bedrijfsprocessen gestandaardiseerd. Gesprekken met private investeerders worden opgestart.
     
Resultaat Nieuwe strategie. Zorgvuldig delegeren van bevoegdheden. Passend ontwerp van management control system. Inzicht in de werking van de private equity markt.